domingo, 1 de maio de 2016

Tui Mas Limpo

Está prohibida a colocación de carteis no casco urbano de Tui salvo nos lugares expresamente habilitados para este fin. Así se recolle no artigo 18 do Título II da Ordenanza Reguladora de Ornato Público e Limpeza Viaria. En cada entrada ao casco urbano hai instalado un panel informativo dando conta desta prohibición.